Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRERIA RENATA KAWA, z siedzibą we Wrocławiu przy al. Karkonoskiej 10, NIP 8951422348, REGON 932164154 (dalej: PRERIA RENATA KAWA).
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, proszę skontaktować się pod adresem biuro@preria.eu.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz PRERIA RENATA KAWA usług związanych z realizacją wymienionych wyżej celów (w tym przede wszystkim dostawcy systemów informatycznych, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do obsługi danego zapytania powstałego z Państwa strony).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia danej sprawy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
  7. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, niemożliwe będzie jednakże prowadzenie z Panią/Panem korespondencji i obsługa przesłanego przez Panią/Pana zapytania.
  9. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana. Sprzeciw należy złożyć na podany wyżej adres e-mail. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.